Chủ đầu tư: GS E&C
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:350 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:2025
Chủ đầu tư: GS E&C
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:350 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành:2025
2