Quy định thủ tục, phương pháp tính tiền sử dụng đất, ai được miễn giảm? | PropertyxReal

Quy định thủ tục, phương pháp tính tiền sử dụng đất, ai được miễn giảm? | Propertyxreal

Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất là gì? Trường hợp giao đất có thu tiền, mẫu tờ khai, đối tượng miễn giảm tiền sử dụng đất, đơn xin.

1. Tiền sử dụng đất là gì?

Thế nào là giao đất có thu tiền sử dụng đất? Theo quy định tại Khoản 21, Điều 3 Luật đất đai 2013, tiền sử dụng đất là tiền mà người sử dụng đất cần trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao:

– Đất có thu tiền sử dụng đất

– Đất cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất

– Đất công nhận quyền sử dụng đất

Quy định thời khắc xác lập giá thu tiền sử dụng đất là lúc bạn được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất.

2. Thu tiền sử dụng đất theo quy định mới nhất

Đối tượng nộp tiền sử dụng đất

Các trường hợp thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất gồm có:

a. Đối tượng được Nhà nước giao đất cho các mục tiêu:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở

– tổ chức triển khai kinh tế triển khai dự án BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư xây dựng

– người việt nam Nam định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế sử dụng đất để góp vốn đầu tư xây dựng

Tiền sử dụng đất là gì? Các đối tượng cần nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là gì? Các đối tượng cần nộp tiền sử dụng đất

b. Người sử dụng đất được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang trong trường hợp:

– Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được phép chuyển làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa;

– Giao đất nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất;

– Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

– Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp (không phải là đất ở) được cho thuê nay chuyển sang làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa, việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà tại, đất phi nông nghiệp có thời hạn lâu dài trước thời gian ngày 01/7/năm trước khi được cấp Giấy ghi nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất.

trong số đó:

– Khi cấp Giấy ghi nhận cho hộ gia đình, cá nhân riêng với đất đã sử dụng đất ổn định trước thời gian ngày 15/10/1993 mà không còn một trong nhiều chủng loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai như giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trước 15/10/1993, giấy tờ ủy quyền quyền sử dụng đất.

– Khi cấp Giấy ghi nhận cho hộ gia đình, cá nhân riêng với đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước thời gian ngày 01/7/2004 mà không còn giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai;

– Khi cấp Giấy ghi nhận cho hộ gia đình, cá nhân riêng với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước thời gian ngày 01/7/2004;

– Khi cấp Giấy ghi nhận cho hộ gia đình, cá nhân riêng với đất ở được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm từ ngày 01/7/2004 đến trước thời gian ngày 01/7/năm trước mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy ghi nhận.

Quy định thu tiền sử dụng đất có nhà tại ổn định từ trước thời gian ngày 15/10/1993

Điều 8 Nghị định số 45/năm trước/NĐ-CP ngày 15/5/năm trước của cơ quan nhà nước với những quy định mới về nộp thu tiền sử dụng đất trước năm 1993 gồm:

– Không vi phạm pháp luật đất đai

Không phải nộp tiền sử dụng đất riêng với đất có nhà tại ổn định trong hạn mức từ trước thời gian ngày 15/10/1993. 

phương pháp tính tiền sử dụng đất vượt hạn mức là nộp 50% tiền sử dụng đất cho đất vượt hạn mức xác lập theo phương pháp thông số trấn áp và điều chỉnh giá tiền của đất bán nền hay phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư tại thời khắc có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Vi phạm pháp luật đất đai

phương pháp tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất là nộp 50% tiền sử dụng đất với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức công nhận đất ở theo giá tiền của đất bán nền quy định tại Bảng giá tiền của đất bán nền. Đất vượt hạn mức giao đất nộp 100% tiền sử dụng đất.

– Thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

Nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất thì không phải nộp tiền. Nếu không còn giấy tờ chứng minh, phương pháp tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ chính chủ là cần nộp 40% tiền sử dụng với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở theo giá tiền của đất bán nền quy định tại Bảng giá tiền của đất bán nền. Nộp 100% tiền sử dụng đất với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất.

Thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Thu tiền sử dụng đất có nhà tại ổn định từ trước thời gian ngày 15/10/1993

Quy định về đóng tiền sử dụng đất có nhà tại ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004

Nộp tiền sử dụng đất theo quy định sau:

– Không vi phạm pháp luật đất đai

Đất có nhà tại ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước thời gian ngày 1/7/2004 nộp 50% tiền sử dụng đất cho phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở theo giá tiền của đất bán nền quy định tại Bảng giá tiền của đất bán nền. Nộp 100% tiền sử dụng đất riêng với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở. 

– Vi phạm pháp luật đất đai

Nộp 100% tiền sử dụng đất trong hạn mức theo giá tiền của đất bán nền quy định tại Bảng giá tiền của đất bán nền và 100% tiền sử dụng đất vượt hạn mức nếu có.

Xem thêm các quy định về  luật xây mới nhất cập nhật trên ancu.me.

Thu tiền sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004

Thu tiền sử dụng đất có nhà tại ổn định từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004

– Thu tiền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền

Nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất thì không phải nộp tiền. Nếu giấy tờ chứng minh nộp tiền thấp hơn mức thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ suất % diện tích quy hoạnh đã hoàn thành xong việc nộp tiền sử dụng đất theo quyết sách và giá tiền của đất bán nền tại thời khắc đã nộp tiền, phần diện tích quy hoạnh đất còn sót lại thu tiền sử dụng đất theo quyết sách và giá tiền của đất bán nền tại thời khắc có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu không còn giấy tờ chứng minh, cần nộp 50% tiền sử dụng với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở theo giá tiền của đất bán nền quy định tại Bảng giá tiền của đất bán nền. Nộp 100% tiền sử dụng đất với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất.

3. Các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất

Trường hợp nào được miễn giảm tiền sử dụng đất? Thông tư Nghị định 45/năm trước/NĐ-CP quy định điều kiện kèm theo, quyết sách về miễn giảm tiền sử dụng đất cho người dân có công, riêng với hộ nghèo, thương binh được miễn giảm tiền sử dụng đất, thân nhân liệt sỹ,… 

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất rõ ràng và đơn cử gồm:

 “Điều 11. Quy định về miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để triển khai quyết sách nhà tại, đất ở riêng với người dân có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người dân có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà tại xã hội theo quy định của pháp luật về nhà tại; nhà tại cho người phải di tản do thiên tai.

Việc xác lập hộ nghèo theo quyết định hành động của Thủ tướng cơ quan nhà nước; việc xác lập hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của cơ quan nhà nước.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy ghi nhận lần đầu riêng với đất do chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ riêng với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những xã đặc biệt quan trọng trở ngại vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo hạng mục các xã đặc biệt quan trọng trở ngại do Thủ tướng cơ quan nhà nước quy định.

3. Miễn tiền sử dụng đất riêng với diện tích quy hoạnh đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại những khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án BĐS Nhà Đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất riêng với phần diện tích quy hoạnh đất được giao trong hạn mức giao đất ở để thu xếp tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong những cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án BĐS Nhà Đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

…”

Các trường hợp giảm tiền sử dụng đất với mức giảm theo nguyên tắc:

“ Điều 12. Quy định về giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở riêng với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại những địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động giao đất; công nhận (cấp Giấy ghi nhận) quyền sử dụng đất lần đầu riêng với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục tiêu sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác lập hộ nghèo theo quyết định hành động của Thủ tướng cơ quan nhà nước; việc xác lập hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của cơ quan nhà nước.

2. Giảm tiền sử dụng đất riêng với đất ở trong hạn mức giao đất ở (gồm có giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, cấp Giấy ghi nhận cho người đang sử dụng đất) riêng với người dân có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người dân có công.

…”

4. Hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất phải nộp

Theo Điều 4 Nghị định 45/năm trước/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 135/năm nay/NĐ-CP, quy định về phương pháp tính nộp tiền sử dụng đất 2019 của dự án BĐS Nhà Đất nhà chung cư, nhà tại xã hội, đất phi nông nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được xem như sau:

a. Trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

tổ chức triển khai kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá thì phương pháp tính thuế nộp tiền sử dụng đất là số tiền trúng đấu giá.

b. Trường hợp không thông qua đấu giá

Luật đất đai 2013 căn cứ phương pháp tính thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ chính chủ dựa vào diện tích quy hoạnh đất giao, mục tiêu sử dụng đất và giá tiền của đất bán nền tính thu tiền sử dụng đất.

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp = giá tiền của đất bán nền theo mục tiêu sử dụng đất x diện tích quy hoạnh đất – Tiền sử dụng đất được giảm nếu có – Tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng được trừ vào tiền sử dụng đất nếu có

Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất phải nộp

Hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất phải nộp

– Tiền sử dụng đất tính theo giá tiền của đất bán nền ở, giá tiền của đất bán nền được xem theo Bảng giá tiền của đất bán nền do Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất riêng với diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức.

– Nếu đất chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền thuế sử dụng đất tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá tiền của đất bán nền ở với tiền sử dụng đất tính theo giá tiền của đất bán nền nông nghiệp;

– Các phương pháp, phương pháp tính ngân sách giá tiền sử dụng đất chuyển từ mảnh đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà tại thuộc khu dân cư sang làm đất ở thì quy định về giá tính tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá tiền của đất bán nền ở với tiền sử dụng đất tính theo giá tiền của đất bán nền nông nghiệp…   

– Việc xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức trong phương pháp tính tiền sử dụng đất ở phải đảm bảo mỗi hộ gia đình (gồm có cả hộ gia đình hình thành do tách hộ), cá nhân chỉ được xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, TP trực thuộc trung ương thì theo pháp luật về thu tiền sử dụng đất là  cộng dồn diện tích quy hoạnh đất của những thửa đất để xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở nhưng tổng diện tích quy hoạnh đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn.

– khu công trình nhà tại, khu công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được giao đất cho nhiều đối tượng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng được quy định rõ ràng và đơn cử và chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/năm trước/NĐ-CP thu tiền sử dụng đất.

– Nếu được giao đất nhưng không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ ghi trong dự án BĐS Nhà Đất thì người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được xem bằng tiền thuê đất hằng năm.

5. Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất

Thủ tục tính tiền sử dụng đất, nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên.

Hồ sơ nộp tiền sử dụng đất

– Tờ khai tiền sử dụng đất.

– Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản trách nhiệm tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

– Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư  liên tịch số 88/năm nay/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/năm nay  riêng với trường hợp có những khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục nộp đóng tiền sử dụng đất

Căn cứ hồ sơ địa chính do văn phòng ĐK đất đai hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tự nhiên; quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt giá tiền của đất bán nền rõ ràng và đơn cử và hồ sơ xin cấp Giấy ghi nhận, chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan thuế sẽ xác lập tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Tải mẫu thông báo tiền sử dụng đất: download.

Hướng dẫn kê khai ghi mẫu tờ khai tiền sử dụng đất 2019: download.

Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất cùng mẫu tờ khai

Quy trình thủ tục nộp tiền sử dụng đất cùng mẫu tờ khai

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, bạn phải nộp giá trị nộp tiền sử dụng đất 50% đến thẩm quyền thu tiền sử dụng đất  theo Thông báo.

Trong vòng 60 ngày tiếp theo, bạn phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn sót lại theo luật thuế thu tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn thì phải nộp tiền chậm nộp riêng với số tiền chưa nộp theo phương pháp tính phạt chậm nộp tiền sử dụng đất quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất riêng với những trường hợp được ghi nợ.

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành xong trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất đề nghị trấn áp và điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh trách nhiệm tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ trợ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

6. Thủ tục xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cần sẵn sàng một bộ hồ sơ gồm có:

1 – Văn bản, giấy đề nghị được miễn giảm tiền sử dụng đất (nêu rõ diện tích quy hoạnh, nguyên do miễn, giảm).

Tải tờ trình, mẫu đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất lần đầu riêng với người dân có công, hộ nghèo, thương binh,…  tại đây.

2 – Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh thuộc một trong những chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất như: 

Giấy tờ chứng minh là người dân có công với cách mạng; sổ hộ nghèo; hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế – xã hội trở ngại, vùng biên giới hải đảo; 

riêng với dự án BĐS Nhà Đất xây dựng nhà tại xã hội được miễn giảm tiền sử dụng đất, cần có văn bản đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư, phê duyệt dự án BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư;

riêng với đất xây dựng nhà tại cho người phải di tản do thiên tai, cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền không được bồi thường, tương hỗ di chuyển tại nơi phải di tản.

3 – Các giấy tờ có tương quan về thửa đất nếu có

Cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khi nộp hồ sơ. 

Thủ tục hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Thủ tục hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

quan tâm nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng lúc với hồ sơ xin cấp Giấy ghi nhận, xin chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Quy trình miễn giảm tiền sử dụng đất như sau:

1 – Nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong những thẩm quyền quyết định hành động xét miễn giảm tiền sử dụng đất sau:

+ Cơ quan thuế nơi có đất: dành riêng cho tổ chức triển khai kinh tế (cần nộp trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận quyết định hành động giao đất).

+ Trụ sở văn phòng ĐK đất đai cấp huyện: dành riêng cho hộ gia đình, cá nhân.

2 – xử lý yêu cầu (15 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ):

+ Với tổ chức triển khai kinh tế:

Cơ quan thuế xác lập và phát hành quyết định hành động miễn, giảm tiền sử dụng đất căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.

+ Với hộ gia đình, cá nhân:

Văn phòng ĐK đất đai chuyển hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế dựa vào hồ sơ để quyết định hành động việc miễn giảm tiền sử dụng đất.

Trên đây là tin tức tiền sử dụng đất là gì, được xem như thế nào, thủ tục kê khai nộp tiền sử dụng đất, đối tượng nào được miễn giảm tiền sử dụng đất, phương pháp tính miễn giảm với văn bản thông tư hướng dẫn, quy định mới và mẫu quyết định hành động miễn giảm tiền sử dụng đất để bạn tham khảo.

Tham khảo:  Thuế trước bạ, phí sang tên sổ đỏ chính chủ, ủy quyền quyền sử dụng đất.

Keyword: Quy định thủ tục, phương pháp tính tiền sử dụng đất, ai được miễn giảm? | Propertyxreal

Tham Gia Cộng Đồng BĐS Nhà Đất PropertyxReal

💝 Các dự án BĐS Nhà Đất BĐS Tại: https://propertyxreal.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/propertyxreal/

💝 Xem Thêm Kiến Thức BĐS tại : https://propertyxreal.com/blog/kien-thuc-bat-dong-san/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2