Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:Số tầng:15
Quy mô:2.870 haMật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:10.000Ngày hoàn thành:Quý 2/2025
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:15
Quy mô:2.870 ha
Mật độ xây dựng:20%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:Quý 2/2025
2