Vũ Xuân Đạt

Đừng sống cùng 1 năm đến 75 lần

                                                và gọi nó là cuộc đời